КОНТАКТ

Сакаме да го чуеме вашето мислење, коментар, да дознаеме за вашиот настан, да го преслушаме вашиот нов албум и погледнеме новиот видео спот. Слободно пишете ни на

info@nomads.mk

За општи прашања поврзани со магазинот и маркетинг пишете ни на

urednik@nomads.mk